Opći uslovi poslovanja

OR AGENCIJA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA KARMELA, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Azize Šaćirbegović bb (TC Robot –I sprat) , PDV broj:  302675080004, ID broj: 4302675080004 , Transakcijski račun   kod Raiffeisen bank dd BIH 1610000154870017 ; Transakcijski račun   kod Ziraat bank BiH 1861820310248225   zastupana  po  Vlasniku  Karmela Lopin  iz Sarajeva,  u daljem tekstu Posrednik  ili  Nalogoprimac , Posrednik je upisan u Registar posrednika Federalnog ministarstva trgovine pod registarskim brojem 07/2022

                  Opći uvjeti poslovanja

I – OPŠTE odredbe

Opštim uslovima poslovanja (u daljnjem tekstu: Uslovi) posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između OR AGENCIJA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA KARMELA  kao  OR AGENCIJA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA KARMELA (u daljem (tekstu posrednik ) te fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju. Opšti uslovi sastavni su dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca.

Posrednik je obrtnička radnja  sa odobrenjem za rad broj: 03-21-99/16 (Služba za oblast privrede i finansija  Rješenje od 17.02.2016 godiner  i Uvjerenje o poreznoj registraciji od  09.03.2016 g . Kancelarijske prostorije Posrednika nalaze se u Sarajevu, u ulici Azize Šaćirbegovic  bb (TC Robot-Hrasno ). Radno vrijeme Posrednika je od ponedjeljka do petka  od 9h00 – 17h sati ,  Subotom od 10-14h  a podložno je izmjenama sukladno dogovoru sa strankama.

II – Komunikacija sa nalogodavcima i trećim osobama

Nalogodavac daje nalog potpisom  posredničkog ugovora. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik dalje prenosi trećim licima. Trećim osobama smatraju se osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova čija je svrha i namjeravani ishod kupoprodaja nekretnina i izdavanje tj.najam nekretnina.

Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo prometovati nekretninom koju nudi Posredniku. Na osnovu člana 24. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina Sl. novine Federacije BIH broj 75/2021 (Anonimni nalogodavac) Posrednik je dužan da ne otkriva identitet Nalogodavca koji želi ostati anoniman  a najkasnije do zaključenja posredovanog pravnog posla.Klauzula o anonimnom nalogodavcu se izričito ugovara.

Informacije o cijenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik nastoji ažurno mijenjati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom dijelu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vjere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca.

Posrednik je dužan provjeriti informacije o imovinsko pravnom dijelu nekretnine koje su mu dostupne i upozoriti Nalogodavca da otkloni eventualne nedostatke ukoliko postoje.
Podatke razmijenjene s trećim osobama i nalogodavcem Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu. Izuzeci su mogući u slučaju sudskih naloga te eventualnih potreba u skladu sa važećim Zakonima.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji  Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.

III – Cijene nekretnina

Cijene nekretnina u načelu su iskazane u Konvertibilnim Markama.
IV – Ugovori o posredovanju kupoprodaja ili izdavanje

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila kupoprodajni ugovor ili Ugovor o izdavanju. Ugovor o posredovanju opisuje opseg rada Posrednika, obaveze Nalogodavca, pravo na stjecanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet kupoprodaje i podatke o nekretnini , vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika.

– Pravo na naplatu posredničke provizije.

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije po sklopljenom Predugovoru  ili  kupoprodajnom ugovoru, ili uplatom ugovorene kupoprodajne cijene Nalogodavcu.

Ukoliko dođe do raskida kupoprodajnog ugovora zbog razloga koje prouzroči  Kupac, Posrednik polaže pravo na naplatu dijela posredničke provizije samo za pripadajući dio ugovorene kupoprodajne cijene koji je do dana raskida isplaćen/uplaćen Nalogodavcu te nema pravne osnove biti vraćen trećoj osobi (npr. zadržana kapara).

Ukoliko do raskida/odustanka od kupoprodajnog ugovora dođe zbog razloga koje je prouzročio Nalogodavac, a posrednik ga je doveo u vezu s Kupcem koji je prihvatio nalogodavčeve uslove kupoprodaje, te je kupoprodajni ugovor potpisan, Posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene provizije. (Član 23. Sl.Novine Federacije  75/2021

Ukoliko Nalogodavac, za vrijeme trajanja ili nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani posao kupoprodaje s trećom osobom s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom ako je:

1. Neposredno odveo ili uputio Kupca u razgledavanje predmetne nekretine.
2. Organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe.
3. Nalogodavcu pribavio podatke treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla.

Vanredne troškove vezane uz obradu naloga, Nalogodavac mora odobriti unaprijed pisanim putem, u suprotnom Posrednik nema pravo na naknadu nikakvih, pa ni tekućih troškova vezanih uz posredovanje.

– izuzeća od prava na naplatu poredničke provizije

Ukoliko ne dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora ili Ugovora o najmu nekretnine, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije. Kod standardnog posredničkog ugovora, Posrednik nema pravo na naplatu posredničke provizije ukoliko je Nalogodavac sam ili putem drugog Posrednika sklopio kupoprodajni ugovor sa trećom stranom s kojom ga Posrednik nije direktno ili indirektno doveo u vezu, osim ako nije sklopljen Ugovor o isključivoj prodaji ili izdavanju.
V – Opšte obaveze Posrednika
Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja kupoprodajnog ugovora.
2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine te upisanim stvarnim pravima.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu na način koji Posrednik izabere, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju.
5. Nastojati omogućiti pregled nekretnine.
6. Posredovati u pregovorima u korist Nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora.
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te podatke o predmetnoj nekretnini.
8. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

9.Posrednik će za svaku nekretnunu voditi u skaldu sa zakonskim odredbama  Evidencija o posredovanj u prometu nekretnina Sl.Novine FBIH 75/2021)

10. Posrednik će za svaku nekretninu voditi Nalog za pregled i evidentirati interne podatke o klijentu

11.Posrednik će za svaki završeni posao posredovanja ispostaviti fakturu i fiskalni račun za Nalogodavca

     VI – Opće obaveze Nalogodavca

1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja te predočiti tačne podatke o nekretnini.
2. Dati Posredniku sve raspoložive isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo nad nekretninom koja je predmet posredovanja.
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje predmetne nekretnine.
4. Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu.
5. Obavijestiti Posrednika o promjenama vezanim uz predmet posredovanja, kao što su cijena i raspoloživost predmetne nekretnine.

VII – Posredničke naknade – provizije
Posrednička naknada prilikom kupoprodaje naplaćuje se kao postotak od ukupno i konačno ugovorene kupoprodajne cijene ili kao odredjena  fiksna provizija u definisanom novčanom  iznosu bez obzira na ugovornu kupoprodajnu cijenu iz Ugovora o posredovanju u kupoprodaji ili najmu. Standardna posrednička naknada za Nalogodavca u svojstvu Prodavca iznosi 3%, uvećano za PDV ili sa uračunatim PDV om u iznos ugovorene posredničke naknade. Posrednička naknada se može dogovoriti i i u drugom iznosu (manjem ili većem od 3% ) ali ta se naknada evidentira u Ugovoru o posredovanju sa Nalogodavcem koji je saglasan sa iznosom posredničke naknade za predmetnu nekretninu.
Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku bonus.
Posrednička naknada prilikom zakupa/najma naplaćuje se kao postotak od ukupno i konačno ugovorenog iznosa mjesečne zakupnine/najamnine,  odnosno iznosa koji je evidentiran na Predugovoru ili Ugovoru o zakupu predmetne nekretnine.

Standardna posrednička naknada za Nalogodavce u svojstvu Zakupodavaca iznosi 100% od ugovorenog mjesečnog iznosa najma/zakupa (jedna zakupnina) za ugovore s rokom trajanja od šest mjeseci ili jednakim kalendarskoj godini, a 150% za ugovore s rokom trajanja 2 godine. Za svaku narednu godinu najma/zakupa posrednička naknada iznosi 50% prvog mjesečnog iznosa u toj godini.
Iznos PDV a se evidentira na fakturi a moze biti uračunat u cijenu ili iskazan na cijenu Zakupa u skladu sa Ugovorom o posredovanju sa Nalogodavcem Za ugovoreno trajanje zakupa koji traje kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 50 % od svake naplaćene mjesečne zakupnine.

Za izrade procjena, studija, kao i savjetodavnih usluga, Posrednik će Nalogodavcu pripremiti pisanu ponudu. Cijena navedenih usluga ovisi o opsegu posla i vremenskom trajanju.

Odobrenje popusta na usluge diskreciono je pravo Posrednika, kao i formiranje cijena za određenu uslugu i posredovanje.

VIII – Završne odredbe
Opšti uslovi poslovanja istaknuti su u poslovnim prostorijama Posrednika te dostupni na službenoj internet stranici   https://www.karmelarealestate.com
Posrednik je Opće uvjete poslovanja dužan dostaviti svim zainteresiranim strankama i Nalogodavcima prije potpisivanja posredničkog ugovora. Potpisom posredničkog ugovora Nalogodavac daje suglasnost da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja.
Za sve nespomenute odredbe primijenjuje se Zakon o obligacionim odnosima FBiH. U slučaju sporova, nadležan je sud u Sarajevu.

Vlasnik   KARMELA LOPIN

Stručni ispit broj 01-01.1-89/22

Sarajevo, 02.01.2022.godine